1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het akkoord gaan van een overeenkomst met Lupa digitals, daarbij verklaart hij kennis genomen te hebben van de vermelde algemene voorwaarden.

2. Prijzen en offertes opgemaakt door Lupa digitals zijn geheel vrijblijvend. Uur prijzen staan niet vast voor toekomstige opdrachten.

3. Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen. Indien dit niet gebeurd zal er een prijsverhoging van 10% volgen.

4. De geleverde goederen/diensten blijven eigendom van Lupa digitals zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

5. De opdrachtgever zal aanduidingen van Lupa digitals of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

6. Lupa digitals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7. Lupa digitals is in geen geval verantwoordelijk voor afgeleverde goederen of content door de klant waar eventuele auteursrechten op rusten.

8. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Bij het ontwerpen van een website of het overnemen van een domeinnaam is er de mogelijkheid om hier gratis éen mailadressen bij te verkrijgen. Dit mailadres wordt door Lupa digitals aangemaakt en onderhouden zolang de samenwerking telt. Het mailadres volgt het IMAP principe.

10. Onder de wet van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn wij verplicht te melden dat wij geen onnodige persoonsgegevens bijhouden. Indien de opdrachtgever toch gegevens wil bijhouden over gebruikers is dit zijn verantwoordelijkheid.

11. Lupa digitals gebruikt mailadressen en namen van personen die ons rechtstreeks contacteren om hierop te antwoorden. Deze gegevens zijn nodig om een handelsovereenkomst te bekomen en dus niet in tegenstrijd met de AVG wetgeving.